Kratki komentar preuzimanja HUP Zagreba

Adris je ponudio 3.969,16 kn za dionice HUP Zagreba, što je iznenadilo tržište i dionica je porasla 7% na 3.920 kn. U analizi Adrisovog izvještaja za prvi kvartal naveo sam da promjene u bilanci upućuju da je Adris platio HUP oko 4.000 kn. Razlika između te špekulativne prognoze i objavljene cijene manja je od 1%. Makar promjene u Adrisovoj bilanci nisu bile neoborivi dokaz o cijeni po kojoj će se morati objaviti ponuda za preuzimanje, svakako su bile koristan trag koji je trebao podignuti procjenu tržišta. Kupnjom po 3.660 kn izlagalo se relativno malom riziku jer po toj cijeni HUP Zagreb nije odstupao od ostalih turističkih dionica po osnovnim pokazateljima. Međutim, u vremenu između objave Adrisovog izvještaja i ponude za preuzimanje cijena HUP-a pala je -0,15%. Činjenica da je na burzi prosječna cijena HUP-a pala nakon što je Adris objavio izvještaj (umjesto da je značajno porasla) pokazuje koliko je hrvatsko tržište kapitala neefikasno te da nudi prilike za zaradu, samo treba znati što gledati.

Adris analiza (update 1)

Adris je objavio financijski izvještaj za prvi kvartal i u bilanci holding društva1 vidljivo je da su ukinuli zadnji dio rezerviranja koje sam spomenuo u prethodnoj analizi. Na temelju toga ostvarili su jednokratni prihod u 1Q od 24 mil. kn. I s tim jednokratnim prihodom Adrisova kvartalna dobit je manja nego u istom prošlogodišnjem razdoblju za oko 3 mil. kn. Bez tog jednokratnog prihoda Adris grupa bi u 1Q ostvarila gubitak od 25 mil. kn.

U izvještaju za 1Q ima još jedna zanimljivost (h/t StatusQuo). Stavka ostala potraživanja povećala se s 24 mil. kn na 814 mil. kn. Pri tome su u aktivi još imali smanjenje dugoročnih depozita za 567 mil. kn te kratkoročnih depozita i novca za 323 mil. kn. Ukupni odljev novca bio je 890 mil. kn. Iz promjena u pasivi vidljivo je da je 85 mil. kn potrošeno na otkup vlastitih dionica, što znači da je iz matice oko 805 mil. kn novca otišlo na nešto drugo. U tom iznosu je sigurno dio potrošen za tekuće troškove (plaće i sl.), ali povećanje stavke ostalih potraživanja za oko 790 mil. kn mogao bi biti iznos uložen za kupnju HUP Zagreba. Ugovor o kupnji udjela u HUP-u realiziran je 20.04.2018, odnosno samo 20 dana nakon datuma izrade bilance. Moguće je da je Adris prije realizacije ugovora uplatio sredstva na posebni račun i da se zato u bilanci povećala stavka ostala potraživanja uz istovremeno smanjenje novčanog salda. Adris bi trebao posredno steći oko 196.778 dionica HUP-a.2 Ako je iznesena špekulacija o razlogu promjena u bilanci točna, Adris je platio dionice HUP-a oko 4.000 kn ili oko 9% više od njihove trenutne cijene na burzi. To bi onda trebala biti minimalna cijena po kojoj moraju dati ponudu za preuzimanje.

Ovo objašnjenje temeljeno je na pretpostavkama i promjene u bilanci možda znače nešto sasvim drugo ili se radi o drugom iznosu. Npr. moguće je da je još neka druga stavka istovremeno proknjižena na ostala potraživanja pa da je iznos koji se odnosi na kupnju HUP-a manji, što bi onda davalo i manju cijenu za preuzimanje.

Nemam dionice Adrisa, imam dionice HUP Zagreba. Ovo nije savjet za kupnju ili prodaju dionica.

  1. Izvještaj []
  2. Adris je stekao 77,78% udjela u društvu Expertus d.o.o. koje je imatelj 252.993 dionica HUP Zagreba. []